Browar Hevelius
0%
BH_logo

Informacja o ochronie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Nasza spółka przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowania przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Browar Hevelius jest spółka BQL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Folwarcznej 2, 81-547 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000563068, NIP: 5851471417 (dalej „Browar Hevelius”).

Browar Hevelius przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez Browar Hevelius, czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane będą w celu ich wykonania lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych). Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych w innych celach wyraźnie określonych w treści udzielonej zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. wykonać usługi czy wystawić faktury.

Browar Hevelius może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

  • w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych, umową o świadczenie usług SPA lub inną umową związaną z działalnością Spółki (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  • gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Browar Hevelius jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, instytucje płatnicze lub internetowe portale rezerwacyjne.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

  • prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Browar Hevelius przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Browar Hevelius.
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Browar Hevelius nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Browar Hevelius o zmianie swoich danych osobowych.
  • prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych.
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Browar Hevelius bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Browar Hevelius przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. Browar Hevelius wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Browar Hevelius stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

Z dniem wejścia w życie RODO, Browar Hevelius wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Browar Hevelius z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: M.ANKIERSZTEJN@BROWARHEVELIUS.PL

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter,);
wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics oraz Yandex.

Browar Hevelius przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Browar Hevelius oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Informujemy, że Browar Hevelius stosuje narzędzia oparte na profilowaniu Klientów w celu spersonalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w internecie.Akapit

Mogą Państwo zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, odwiedzając poniższe strony internetowe:
https://adssettings.google.com/
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.youronlinechoices.com

+

Search Room

Required fields are followed by *